ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

25 Απρ 2011

Tο Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο  
Τι αλλάζει:           
Τι ισχύει σήμερα:
1. Ανεξάρτητα πειθαρχικά συμβούλια με πλειοψηφία δικαστών
Συστήνονται πενταμελή πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια, αποκλειστικά για πειθαρχικές υποθέσεις. Πρόεδρος δικαστής,  2 μέλη είτε του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είτε εν ενεργεία Δικαστές και 2 μέλη διευθυντές από άλλα υπουργεία κατόπιν κληρώσεως με ετήσια θητεία.


Πενταμελή υπηρεσιακά συμβούλια που δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις πειθαρχικές υποθέσεις και στα οποία συμμετέχουν τρεις (3) διευθυντές και (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, προερχόμενοι όλοι από το ίδιο Υπουργείο-Φορέα.    
2. Περάτωση όλων των ΕΔΕ σε 1 μήνα
Τίθεται προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή προκαταρκτικής εξέτασης  προθεσμία ενός μηνός για την ΕΔΕ με μέγιστη, μετά από αιτιολογημένη αίτηση,  δυνατότητα παράτασης μόνο για ένα μήνα.

Δεν προβλέπεται καμία προθεσμία για την περάτωση της προκαταρκτικής εξέτασης και της ΕΔΕ.

3. Αυτοδίκαιη αργία για όσους παραπέμπονται για δωροδοκία και υπεξαίρεση
Αυτοδίκαιη αργία για τους υπαλλήλους που παραπέμπονται για τα αδικήματα της δωροδοκίας και της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κ.ά. και μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης.Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη
4. Κυρώσεις στους προϊσταμένους για μη επιβολή προβλεπόμενων πειθαρχικών μέτρων
Αναστολή άσκησης καθηκόντων του υπαλλήλου με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας αρχής όταν διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον. Η παράλειψη επιβολής του μέτρου αυτού από τον οικείο προϊστάμενο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμαΟ προϊστάμενος δεν αντιμετωπίζει καμία κύρωση σε περίπτωση παράλειψης της επιβολής προβλεπόμενων πειθαρχικών μέτρων
5. Οικονομικές κυρώσεις ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση
Για τους υπαλλήλους που αποχωρούν από την υπηρεσία μετά την δίωξη, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή η οποία μετατρέπεται σε επιβολή οικονομικής κύρωσης διότι η πειθαρχική ποινή δεν έχει πλέον νόημα.


Δεν προβλέπεται οικονομική κύρωση  μετά τη συνταξιοδότηση με αποτέλεσμα η τυχόν καταδικαστική πειθαρχική απόφαση να παραμένει ανεκτέλεστη και χωρίς νόημα.

6. Αυστηροποίηση πειθαρχικών ποινών
Αυστηροποιούνται οι πειθαρχικές ποινές, πρόστιμο μέχρι 12 μήνες, υποβιβασμός έως 2 βαθμούς, προσωρινή παύση έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών


Πρόστιμο μέχρι 3 μήνες, υποβιβασμός έως 1 βαθμό, προσωρινή παύση έως 6 μήνες.

7. Δυνατότητα επιβολής ταυτόχρονα και πειθαρχικών και οικονομικών κυρώσεων
Επιπλέον της πειθαρχικής ποινής μπορεί να επιβάλλεται και οικονομική κύρωση από 3.000-30.000 ευρώ


Δεν μπορεί να επιβληθούν και οι δύο ποινές μαζί
8. Η οριστική παύση συνδυάζεται με οικονομικές κυρώσεις
Όταν επιβάλλεται οριστική παύση για οικονομικά θέματα ή για ανάρμοστη συμπεριφορά προβλέπεται κύρωση από 10.000 - 100.000 ευρώ


Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη
9. Αύξηση χρόνου παραγραφής
Αυξάνεται ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων σε 5 και για σοβαρά παραπτώματα σε 10 χρόνια

Ο χρόνος παραγραφής  είναι 2 και για σοβαρά παραπτώματα 5 χρόνια αντίστοιχα
10. Η παραγραφή ξεκινά μετά τη γνώση της πράξης
Για την παραγραφή των αδικημάτων με οικονομικό περιεχόμενο ορίζεται έναρξη αυτής από τη γνώση της τέλεσης της πράξης από την υπηρεσία.
Χρόνος έναρξης υπολογισμού της παραγραφής είναι ο χρόνος τέλεσης και όχι ο χρόνος γνώσης.
11. Συγκεκριμενοποίηση των πειθαρχικών αδικημάτων
Ρητή και συγκεκριμένη απαρίθμηση πειθαρχικών αδικημάτων και πρόβλεψη ειδικού παραπτώματος για απόκτηση οικονομικού οφέλους


Υπάρχει μόνο ενδεικτική απαρίθμηση των αδικημάτων
12. Αύξηση ορίων ποινών από προϊσταμένους
Αυξάνονται τα όρια των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλουν οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι ως μονομελή όργανα.


Χαμηλά όρια ποινών
13. Στέρηση δικαιώματος προαγωγής
Καθιέρωση για πρώτη φορά της στέρησης δικαιώματος συμμετοχής για επιλογή προϊσταμένου από 1 έως 5 έτη - αφαίρεση καθηκόντων προϊσταμένου

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη
14. Πειθαρχικό αδίκημα η παραβίαση της Δι@ύγειας
Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση όλων των πράξεων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση και συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος προαγωγής


Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη

15 Απρ 2011

Είσαι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης;


Απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, δίνει το υπουργείο Οικονομικών, ενόψει της έναρξης διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
Είσαι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης;
1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011;

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2011 είναι:

- Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα  δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2010.

- Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2011 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών.

- Ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (έτη 2005 έως 2010), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων. 

- Το προστατευόμενο μέλος που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση εντός του 2010.


2. Πότε υποβάλλεται η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011;
    
Σύμφωνα με το ν. 3842/2010 άρθρο 51, η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 φυσικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2011. Όμως σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/3.2.2011 Υπουργική Απόφαση η δήλωση Ε9 φυσικών προσώπων, υποβάλλεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. Επίσης παρέχεται και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.

3. Πότε υποβάλλεται η δήλωση στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2011;

Σύμφωνα με το ν. 3842/2010 άρθρο 51, η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 νομικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι την 15η Μαΐου 2011. Όμως σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/3.2.2011 Υπουργική Απόφαση η δήλωση στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι 30 Ιουνίου 2011. Η έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης είναι από τη δημοσίευση της απόφασης στο Φ.Ε.Κ., δηλ. από την7-2-2011.

4. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων
; 

ΝΑΙ. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011 μπορεί να αποστέλλεται και ταχυδρομικά στις ίδιες ημερομηνίες, με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

5. Ποιος είναι υπόχρεος να συμπεριλάβει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής και από το εργολαβικό προσύμφωνο, συμφωνήθηκε να πάρει ο εργολάβος ; 

Από το έτος 2011 υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, είναι ο εργολάβος εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών. 

Αν όμως δεν έχει παρέλθει η τριετία ή το ακίνητο δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υπόχρεος να το δηλώσει είναι ο οικοπεδούχος

6. Σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί ο οικοπεδούχος προκειμένου να διαγράψει από τη δήλωση Ε9 ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής και από το εργολαβικό προσύμφωνο συμφωνήθηκε ότι θα τα πάρει ο εργολάβος; 

Ο οικοπεδούχος, επί των ακινήτων των οποίων ανεγείρονται κτίσματα από εργολάβο, οφείλει να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για να διαγράψει τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν χρησιμοποιηθεί ή εκμισθωθεί από τους εργολάβους μέσα στα τρία έτη. Επίσης, οφείλουν να συνυποβάλουν φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και του εργολαβικού προσυμφώνου.


7. Σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί ο εργολάβος προκειμένου να δηλώσει στη δήλωση Ε9 ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής που από το εργολαβικό προσύμφωνο συμφωνήθηκε ότι θα τα πάρει ο εργολάβος και έχουν περάσει τρία χρόνια από την έκδοση της οικοδομικής αδείας;

Από το έτος 2011 υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι ο εργολάβος για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.

Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή οι εργολάβοι οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση Ε9 έτους 2011, αναγράφοντας τα ακίνητα που θα λάβουν ως αντάλλαγμα, σύμφωνα με το εργολαβικό προσύμφωνο. 

Ακόμη, οφείλουν να συνυποβάλουν φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και του εργολαβικού προσυμφώνου.

8. Από πότε είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού φόρου ακίνητης περιουσίας κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου;

Το πιστοποιητικό φόρου ακίνητης περιουσίας είναι απαραίτητο για συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάσσονται από 1ης Ιανουαρίου 2012 και έπειτα.

9.  Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9;

ΝΑΙ. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό έντυπο Ε9.

10. Σε περίπτωση γάμου εντός του 2010 υποχρεούται οι σύζυγοι να υποβάλλουν
κοινό Ε9;

Σε περίπτωση γάμου εντός του 2010 υποχρεούται ο υπόχρεος-σύζυγος να υποβάλλει Ε9 έτους 2011 μόνο εφόσον η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών.

11. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για υπόχρεο σε δήλωσ
η Ε9 που απεβίωσε εντός του 2010;

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου μέχρι 31-12-2010 υποχρεούνται οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011 στο όνομα του αποβιώσαντος συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «διαγραφή λόγω θανάτου» καθώς και τα στοιχεία των λοιπών μελών όπως είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις προηγουμένων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. Υπόχρεοι να δηλώσουν τα ακίνητα αυτά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι οι εξ’ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2010 ή από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2010.

12. Όταν επέλθει μεταβολή εντός του έτους 2010 στην οικογενειακή κατάσταση λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών ποιος υποχρεούται να το δηλώσει στο Ε9; 

Σε περίπτωση θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών του υπόχρεου μέχρι 31-12-2010, ο υπόχρεος-σύζυγος θα υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2011 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή –Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν στοιχεία των ακινήτων του θανόντος.

13. Σε περίπτωση διακοπής σχέσης των συζύγων εντός του έτους 2010, ποιος υποχρεούται να υποβάλει Ε9;

Σ’ αυτή την περίπτωση ο υπόχρεος-σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό έντυπο Ε9, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και να αναγράψει στην πρώτη σελίδα του εντύπου την σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο –σύζυγος» και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου. Η σύζυγος δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

14. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούται σε υποβολή Ε9 για το έτος 2011;

Ο Υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2011 δεν είναι προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο –τέκνο» και «μεταβολή σχέσης –διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου. Το τέκνο οφείλει να υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2011 με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του, δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011. 
    
15. Ανήλικο που σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και έχει τροποποιήσεις στα  ακίνητά του, πως θα δηλώσει τις μεταβολές αυτές;

Με δήλωση στοιχείων ακινήτων στο όνομα του (δηλαδή η δήλωση θα υποβληθεί στο όνομα του ανηλίκου).

16. Ακίνητο που μεταβιβάστηκε μέσα στο έτος 2010 και είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών πως θα διαγραφεί;

Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2011, και στην πρώτη σελίδα 
του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό της δήλωσης θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και στη στήλη «κωδ. μεταβολής» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αύξων αριθμός του ακινήτου, σε περίπτωση που έχει αποσταλεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2008 θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο αριθμός Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και όχι ο αύξων αριθμός ακινήτου.  Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. ως αύξων αριθμός θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά.

17. Πως γίνεται η μεταβολή ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών;

Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2011, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2011 και στη στήλη «κωδ. μεταβολή» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αύξων αριθμός του ακινήτου, σε περίπτωση που έχει αποσταλεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2008 θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο αριθμός Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και όχι ο αύξων αριθμός ακινήτου. Σε περίπτωση όμως που έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ.έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τότε αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Τ.ΑΚ. από το εκκαθαριστικό έτους 2009.

Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. ως αύξων αριθμός θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά.

18. Πως δηλώνεται ακίνητο που αποκτήθηκε εντός το έτους 2010;

Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2011, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στη στήλη «κωδ. μεταβολής» του εσωτερικού του εντύπου (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγουμένων ετών. 

19. Με το Ε9 υποβάλλονται και οι τίτλοι κυριότητας;

ΟΧΙ, υποχρεούται όμως ο υπόχρεος στις σημειώσεις φορολογουμένου να αναγράψει τον αριθμό παραστατικού και την ημερομηνία αυτού που αποδεικνύει τη μεταβολή, (π.χ. συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κλπ).

20. Ποια ακίνητα γράφονται στον πίνακα 1 και ποια στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9;

Στον πίνακα 1 γράφονται όλα τα κτίσματα πο
υ βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Επίσης στον ίδιο πίνακα γράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλα τα γήπεδα-εκτάσεις που είναι εκτός 
σχεδίου πόλης ή οικισμού.
    
21. Ακίνητο που αποκτήθηκε μέσα στο έτος 2010 και μεταβιβάστηκε το ίδιο έτος υποχρεούται ο υπόχρεος να το αναγράψει στο Ε9 έτους 2011;
    
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η αναγραφή του συγκεκριμένου ακινήτου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

22. Νομικό πρόσωπο που διέκοψε τις εργασίες του μέχρι την 31-12-2010 υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων; 

ΝΑΙ, όλα τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών και 
διέκοψαν τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2010, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία τους, σημειώνοντας «Χ» στην αντίστοιχη ένδειξη «διαγραφή λόγω διακοπής εργασιών».

13 Απρ 2011

Δηµόσιοι... ιδιωτικοί υπάλληλοι Αδειες άνευ αποδοχών στους εργαζοµένους στο Δηµόσιο για να απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Δηµόσιοι υπάλληλοι στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Εφορίας Καλλιθέας. Ο κυβερνητικός στόχος είναι να φεύγουν από το Δηµόσιο 50.000 υπάλληλοι ετησίως και αναζητούνται κίνητρα που θα δοθούν στους εργαζοµένους ώστε να αποχωρήσουν, έστω και προσωρινά, από τη θέση τους
Τη δυνατότητα να παίρνουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι άδειες άνευ αποδοχών και παράλληλα να µπορούν να απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα διερευνά η κυβέρνηση. Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές, µια τέτοια προοπτική εντάσσεται σε µία σειρά από σενάρια που εξετάζει το τελευταίο διάστηµα η κυβέρνηση για την περίπτωση που οι αποχωρήσεις από το Δηµόσιο δεν είναι οι επιθυµητές ως προς τον αριθµό. Ως γνωστόν, ο κυβερνητικός στόχος είναι 50.000 αποχωρήσεις κάθε χρονιά, ούτως ώστε εάν διατηρηθεί τελικώς η αναλογία του 1/5 το κράτος να έχει τη δυνατότητα να προσλαµβάνει κάθε χρόνο 10.000 νέους υπαλλήλους.

Σύµφωνα µε τα σενάρια που µελετά το κυβερνητικό επιτελείο, εάν ο αριθµός των υπαλλήλων που βγαίνουν ετησίως στη σύνταξη δεν είναι αντίστοιχος µε τον στόχο, τότε θα µπορούσαν να δοθούν κίνητρα στους δηµοσίους υπαλλήλους να αποχωρήσουν προσωρινά από τη θέση τους διασφαλίζοντας όµως τη δυνατότητα επιστροφής τους.

Οπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» κυβερνητική πηγή, θα µπορούσε κάποιος δηµόσιος υπάλληλος να πάρει άδεια άνευ αποδοχών, να εργαστεί για πέντε χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα και αµέσως µετά να επιστρέψει στη θέση του έχοντας µάλιστα αποκτήσει και την εµπειρία της εργασίας από την ελεύθερη αγορά. Αντιστοίχως, η κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόµενο να επιτραπεί η δυνατότητα part time (µερικής απασχόλησης) στο Δηµόσιο. Αυτό στην πράξη σηµαίνει, σύµφωνα µε κυβερνητικά στελέχη, ότι µία µητέρα ανήλικων παιδιών για παράδειγµα θα µπορούσε να εργάζεται µόνο τρεις ηµέρες την εβδοµάδα, κάτι που σηµαίνει ότι και η µισθοδοσία της θα τύχαινε της ανάλογης προσαρµογής.

Τα σενάρια γύρω από τη δυνατότητα να δοθεί ευελιξία στους δηµοσίους υπαλλήλους να µπορούν να µεταπηδήσουν στον ιδιωτικό τοµέα µε δυνατότητα επιστροφής ή να ανοίξουν µία επιχείρηση δεν είναι άσχετα µε τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της κυβέρνησης για την αναλογία που τελικώς θα ισχύσει στον αριθµό αποχωρήσεων και προσλήψεων.

Ο υπουργός Οικονοµικών επιθυµεί η αναλογία του 1/5 να µετατραπεί σε 1/7, ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε και χθες στον ΚΤΕ της αρµοδιότητας του στη Βουλή ότι η διαφορά του 1/5 µε το 1/7 θα είναι µόνο 6.000 δηµόσιοι υπάλληλοι. «Με το 1/5 πάµε σε µείωση 200 χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων, µε το 1/7 σε µείωση 206.000», είπε ο κ. Ραγκούσης. Αυτές οι 6.000 όµως µπορεί να είναι κρίσιµη µάζα, όπως γιατροί του ΕΣΥ, εργαζόµενοι στα ΚΕΠ, ή αστυνοµικοί, ανέφερε ο ίδιος επιµένοντας ότι το βάρος της κυβέρνησης πρέπει να στραφεί στον αριθµό των αποχωρούντων υπαλλήλων ετησίως και όχι στην αναλογία προσλήψεων - αποχωρήσεων. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο υπουργός Εσωτερικών συζήτησε το ζήτηµα και µε τον κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έδειξε να κατανοεί τη διάσταση του θέµατος. Στον ΚΤΕ Εσωτερικών, ο κ. Ραγκούσης αναφερόµενος στο ενιαίο µισθολόγιο επεσήµανε πως ο στόχος είναι να υπάρξει εξισορρόπηση ανάµεσα σε εκείνους που πληρώνονται αδρά και εκείνους που αµείβονται λιγότερο.

Αργότερα, εξέφρασε την απόλυτη διαφωνία του για το ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών σε συνοµιλία που είχε µε δηµοσιογράφους. Παρέπεµψε µάλιστα στην «ανανέωση» της λαϊκής εντολής που πήρε η κυβέρνηση µε τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Η κυβέρνηση εξετάζει σενάρια σε περίπτωση που οι αποχωρήσεις δεν είναι αρκετές 
πηγη: ΤΑ ΝΕΑ ON LINE

11 Απρ 2011

"Ανώδυνη αναδιάρθρωση" για Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία Η Γερμανία αμφισβητεί της αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής. Θέλει να επιβάλλει λύση πακέτο

Η αίτηση της Πορτογαλίας για υπαγωγή στον μηχανισμό στήριξης της ΕΕ επιταχύνει τις εξελίξεις για την εξεύρεση συνολικής και καθαρής λύσης στα προβλήματα των υπερχρεωμένων χωρών. Αν και Παράγοντες της ΕΕ επιμένουν ότι η κατάσταση κάθε χώρας θα αντιμετωπιστεί σε διαφορετική βάση, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών επανέρχεται αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της 11ης Μαΐου και επιχειρεί να θέσει το θέμα σε ενιαία βάση, με στόχο να επιβάλλει τις γερμανικές θέσεις ελλείψει πολιτικής βούλησης από τις υπόλοιπες χώρες.
Η σύγκρουση στους κόλπους της ΕΕ λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις και αναμένεται να πυροδοτήσει ανασφάλεια στις αγορές με ανυπολόγιστες συνέπειες. Την κατάσταση επιδεινώνει η αδυναμία της Γαλλίας να πιέσει πολιτικά στους κόλπους της ΕΕ λόγω της εμπλοκής στη Λιβύη, αφήνοντας μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων στη Γερμανία.
Απαντώντας σε δηλώσεις του Ολι Ρεν, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους, ο Βόλφγκαγκ Σόιμπλε υποστήριξε ότι "οι δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια είναι μεγάλες" και πως "αυτός ήταν ένας από τους λόγους που συμφωνήσαμε επί της αρχής να επιμηκύνουμε τη διάρκεια του δανείου. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως αυτό θα είναι αρκετό."
Με αυτές τις δηλώσεις αφήνει ανοιχτό το θέμα κάποιου είδους αναδιάρθρωσης του χρέους της Ελλάδας, έστω και ανώδυνου, όπου εκτός από την τρόικα θα κληθούν να συμμετάσχουν και οι ιδιώτες.
Η πάγια πρόταση της Γερμανίας επί του θέματος ήταν να μην επωμιστεί το EFSF το κόστος της αναδιάρθρωσης αλλά και οι επενδυτές, πρόταση η οποία όμως δεν είχε βρει πρόσφορο έδαφος.
Τώρα όμως που η κατάσταση είναι τεταμένη και η ΕΕ έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο η Γερμανία θα πιέσει εκ νέου για την υιοθέτηση των δικών της θέσεων.
Τα προβλήματα που εγείρει όμως αυτή η στάση της Γερμανίας είναι μεγάλα, τουλάχιστον βραχυχρόνια, καθώς οι αγορές θα αντιδράσουν.
  Όπως προβλέπουν αναλυτές και παράγοντες της αγοράς τα spreads των χωρών του Νότου θα ανέβουν και θα υπάρξει νέος κύκλων πιέσεων από τις αγορές προς την ΕΕ.
Η Γερμανία θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τις πιέσεις αυτές τόσο για να πετύχει αυτά που επιδιώκει στην ΕΕ αλλά και για να υποχρεώσει τους ιδιώτες δανειστές να μοιραστούν το κόστος που αυτοί συνέβαλλαν στη διόγκωσή του.
Η Πορτογαλία
Αν και η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Πορτογαλίας υπέβαλε αίτημα για στήριξη στην ΕΕ εν τούτοις δεν φαίνεται πιθανό να λαμβάνει αυτό που θέλει σε πρώτη φάση.
Οι εκλογές στη χώρα έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο και η ΕΕ αρνείται -παρασκηνιακά- να δώσει κάποια πρώτα κεφάλαια στη χώρα παρά μόνο αν υπάρξει διακομματική συναίνεση για το πρόγραμμα λιτότητας που θα εφαρμοστεί στη χώρα, προδικάζοντας κατ' ουσίαν το αποτέλεσμα των εκλογών. πηγή: sofokleousIN
 

Δείτε ζωντανά προγράμματα μέσα από το Youtube!

H Google ανακοίνωσε οτι πλέον η υπηρεσία της, YouTube Live πήρε σάρκα και οστά.Η νέα υπηρεσία του δημοφιλούς site, Youtube Live, επιτρέπει σε όλους τους χρήστες, να βλέπουν ζωντανά διάφορα γεγονότα όπως συναυλίες, συνεντεύξεις νέα και πολλά άλλα ενώ θα μπορούν να ενημερώνονται για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, κάνοντας εγγραφή σε αυτά, ώστε να μην τα χάνουν ποτέ.
youtube_logo_627_355
Επίσης, οι χρήστες θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τους streamers κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, μέσα από τα live comments.
Για την ώρα η υπηρεσία λειτουργεί δοκιμαστικά και συνεργάζεται με λίγους παραγωγούς, αλλά σύμφωνα με την εταιρεία ο σκοπός είναι να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμπουν ζωντανά χιλιάδες κανάλια μέσα στους επόμενους μήνες.
πηγη: techit.gr

7 Απρ 2011

ΠΑΣΟΚ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


Ενημερωτικό Σημείωμα για την
Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΗ ριζική αναμόρφωση του Κράτους ήταν και παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον της χώρας. Το Κίνημά μας δεσμεύθηκε προεκλογικά οτι θα αλλάξει τη λειτουργία του Κράτους με στόχο μια Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, στην υπηρεσία του πολίτη.
Δεσμευθήκαμε για μια Νέα Αρχιτεκτονική στην Αυτοδιοίκηση και το κάναμε πράξη με τη ψήφιση και εφαρμογή, από 01/01/2011, της μεγάλης μεταρρύθμισης του Καλλικράτη.
Οραματιστήκαμε ένα Δημόσιο Τομέα που θα λειτουργεί με Διαφάνεια και το υλοποιήσαμε με την εφαρμογή του προγράμματος Δι@ύγεια και την ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο. Καθημερινά πάνω από 20.000 στελέχη του δημοσίου σε 1.436 φορείς δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο πάνω από 10.000 αποφάσεις.
Οραματιστήκαμε ένα Δημόσιο Τομέα που θα λειτουργεί με Αξιοκρατία και το υλοποιήσαμε με την καθολική υπαγωγή των προσλήψεων στον έλεγχο του ΑΣΕΠ και τη δημιουργία αξιοκρατικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που δεν πραγματοποίησε ούτε μία ρουσφετολογική πρόσληψη.
Δεσμευθήκαμε για ένα Δημόσιο Τομέα που θα λειτουργεί στην υπηρεσία του Πολίτη.
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην υπηρεσία του πολίτη
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει διαφάνεια, απλοποίηση για τον πολίτη, ταχύτητα εξυπηρέτησης εκεί όπου υπάρχει ταλαιπωρία. Όραμά μας ένα νέο μοντέλο ανοιχτής διακυβέρνησης με τους πολίτες ενεργούς και συνδιαμορφωτές των πολιτικών. Η ψηφιακή δέσμευσή μας αναφέρεται σε δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλο το φάσμα της Διοίκησης της Κοινωνίας και της Οικονομίας, σε ένα εθνικό σχέδιο που συμπεριλαμβάνει την προσαρμογή του κράτους στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και τον επαναπροσδιορισμό της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.
Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος
Οκτώβριος 2009

Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κάνουμε πράξη μια επανάσταση για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Αξιοποιούμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τα εργαλεία που μας παρέχουν, και προχωράμε στην νέα μετά – ΚΕΠ εποχή. Εισάγουμε την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στον πυρήνα της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις, διαφθορά, που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο.Τι ισχύει σήμερα;
§  Οι συναλλαγές του πολίτη και της επιχείρησης με το δημόσιο πραγματοποιούνται με την αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδότηση, τις ώρες υποδοχής του κοινού.
§  Ο πολίτης έχει την ευθύνη να φέρει μαζί του, μια σειρά από έγγραφα, είτε στην πρωτότυπη είτε σε επικυρωμένη μορφή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές του.
§  Δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης και υπογραφής των εγγραφών και έτσι η ηλεκτρονική επικοινωνία, είτε μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου είτε των πολιτών με το δημόσιο, υπόκειται στους σχετικούς περιορισμούς.
§  Οι υπηρεσίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους ή επικοινωνούν μέσα από αργόσυρτες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο πολίτης αναλαμβάνει να υποκαταστήσει την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών.
§  Ο πολίτης δύσκολα μπορεί να αναζητήσει την πορεία ενός κατατεθειμένου εγγράφου, π.χ. μιας αίτησης άδειας από πολεοδομία.
§  Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δημιουργούν την «ανάγκη» για «γρηγορόσημο», δημιουργώντας εστίες διαφθοράς.
§  Οι φορείς του δημοσίου δεν αναζητούν: 1) τη διαθεσιμότητα λογισμικού, υποδομών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων σε άλλους δημόσιους φορείς, 2) τη δυνατότητα κοινής χρήσης αυτών, πριν προβούν σε προμήθεια νέων, με αποτέλεσμα τη σπατάλη χρημάτων.
Ποιες είναι οι βασικές καινοτομίες του σχεδίου νόμου;
Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή
Καθιερώνεται η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή των ηλεκτρονικών εγγράφων. Πρόκειται για ένα σύνολο χαρακτήρων που συνδέει μονοσήμαντα, και άρα με ασφάλεια και βεβαιότητα, το περιεχόμενο του εγγράφου με το συγκεκριμένο πρόσωπο που το υπογράφει.
Ηλεκτρονική Επικοινωνία για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα
Θεσπίζεται: 1) η υποχρέωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τους φορείς του δημοσίου και 2) το δικαίωμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής με το δημόσιο, για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Απαλλαγή του πολίτη από τη διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων
Απαλλάσσεται ο πολίτης από την κλασσική διαδικασία επικύρωσης των ηλεκτρονικών αντιγράφων, εάν τα έγγραφα τηρούνται ήδη από φορέα του δημόσιου τομέα και μπορεί να επιβεβαιωθεί η ισχύς και η ακρίβειά τους.
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
Καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των οικονομικών συναλλαγών, με φορείς του δημοσίου.
Ηλεκτρονική Υποβολή αιτήσεων, δικαιολογητικών
Θεσπίζεται η δυνατότητα για τα Φυσικά Πρόσωπα και τα ΝΠΙΔ, να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά καθώς και προσφορές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. Φυσικά θα πρέπει πάντα να πληρούνται, οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις, που αφορούν την παροχή των διαπιστευτηρίων.
Αυτεπάγγελτη ή κατ’ αίτηση αναζήτηση εγγράφων
Εισάγεται ως κανόνας η αυτεπάγγελτη ή κατ’ αίτηση αναζήτηση εγγράφων, που τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση και η ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων.

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
Ενισχύονται οι ρυθμίσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και αποκτούν υποχρεωτικότητα εφαρμογής. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα των πολιτών ή των ΝΠΙΔ, να ενημερώνονται ηλεκτρονικά, τόσο για την πρωτοκόλληση όσο και για την πορεία της υπόθεσης που τους αφορά.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των πολιτών – χρηστών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Εισάγονται ρυθμίσεις που ενισχύουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας, από το στάδιο  σχεδιασμού των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών (privacy by design) μέχρι το στάδιο της εφαρμογής του νόμου, με την πρόβλεψη εσωτερικού υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδομών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από φορείς του δημόσιου τομέα
Οι φορείς του δημοσίου υποχρεώνονται να εξετάζουν, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, τη διαθεσιμότητα λογισμικού, υποδομών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων σε άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και τη δυνατότητα κοινής χρήσης αυτών, πριν προβούν σε προμήθεια, αναβάθμιση ή επικαιροποίηση των υπαρχόντων.
Ποια οφέλη προκύπτουν;
§ Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με την εισδοχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο σύνολο της διοικητικής δράσης, και κατά συνέπεια μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, με πολλαπλά οφέλη για:
-    τους Πολίτες: Καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη και ελάφρυνσή του από το κόστος της γραφειοκρατίας.
-    τους Εργαζόμενους: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητάς τους.
-    τις Επιχειρήσεις: Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και τις συναλλαγές με τους φορείς του δημόσιου τομέα.
§ Επίτευξη του τρίπτυχου Ευελιξία – Ταχύτητα – Ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, με Ασφάλεια στην εσωτερική επικοινωνία και λειτουργία των φορέων.
Σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους, που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η μείωση αυτού του κόστους από την εισαγωγή και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκτιμάται στο 25%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα διοικητικά βάρη υπολογίζονται στο 6,8 του ΑΕΠ της χώρας, το υψηλότερο μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
§ Είναι εφικτό να εξοικονομούνται περίπου 4 δις ευρώ ετησίως, από την εθνική μας οικονομία, αν ληφθεί υπόψη ότι η γραφειοκρατία στη χώρα μας αποτιμάται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε πάνω από 16 δις ευρώ ετησίως.
§ Μείωση περιστατικών διαφθοράς και εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου τομέα.


ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!!!!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κ. Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ

        Κύριε Υπουργέ καλώς ήρθατε στην πόλη των ελεύθερων πολιορκημένων έστω και με αυτό τον τρόπο.
        Ο δήμος της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, οι πολίτες του, οι φορείς του, νιώθουν, αλλά και είναι σήμερα, εξακολουθούν δυστυχώς να είναι, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Πολιορκημένοι από μια κρατική πολιτική, η οποία τουλάχιστον κατά την τελευταία δεκαετία, από την εκάστοτε κεντρική εξουσία ,στερεί αυτό που δικαίως ανήκει σε αυτή την πόλη και ταυτόχρονα δεν της δίνει τη δυνατότητα να ανασάνει μέσα από τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές.
        Κύριε υπουργέ εμείς εδώ στο Μεσολόγγι διεκδικούμε τη ρήση του πρωθυπουργού μας για το αυτονόητο. Μόνο που δυστυχώς αυτό το αυτονόητο μέχρι σήμερα έχει φτάσει να είναι, σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής εξουσίας, πολιτικά αδιανόητο. Διεκδικούμε το αυτονόητο για μια σειρά μεγάλων ζητημάτων, τα οποία έχουν τεθεί στην κυβέρνησή σας και με την ευκαιρία της επίσκεψής σας θα τα θέσω και εδώ σήμερα.
        Διεκδικούμε το αυτονόητο όσον αφορά την ίδρυση αρχαιολογικού μουσείου στο Μεσολόγγι. Ο μοναδικός δήμος της χώρας που διαθέτει στην εδαφική του περιφέρεια τρία μεγάλα, μοναδικά αρχαία θέατρα, και τρεις τεράστιους αρχαιολογικούς χώρους. Ο μοναδικός δήμος της χώρας που διαθέτει ρωμαϊκές θέρμες. Ο μοναδικός δήμος της χώρας που διαθέτει πλήθος αρχαιολογικών εκθεμάτων, τα οποία διαρκώς διευρύνονται, και κινδυνεύουν με απώλεια, στις ανασκαφές της Ιόνιας Οδού, δεν λαμβάνει το αυτονόητο.
        Σε χώρους που έχει ο ίδιος διαθέσει, σε έκταση 14 στρεμμάτων που έχει παραχωρήσει στο Ελληνικό κράτος, δεν λαμβάνει την απλή πράξη ίδρυσης, που δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ, σε μια πόλη μεγάλης επισκεψιμότητας, δεν λαμβάνει απο την ελληνική πολιτεία την ίδρυση του αρχαιολογικού μουσείου που δικαιούται.
        Ταυτόχρονα διεκδικούμε το αυτονόητο για το νοσοκομείο μας. Ένα νοσοκομείο το οποίο αυτή τη στιγμή κάτω από δύσκολες συνθήκες έλλειψης προσωπικού καλύπτει το 60% του νομού, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, σε κτίρια που πρόσφατα δημοπρατήθηκαν και που παρ΄όλα αυτά νιώθει τον κίνδυνο της υποβάθμισής του και εάν γίνουν πράξη όσα ακούγονται από στελέχη ή ενδιάμεσους ανθρώπους του υπουργείου υγείας, μπορεί να κινδυνεύσει η ίδια η ύπαρξή του.
        Διεκδικούμε το αυτονόητο κύριε υπουργέ και στο θέμα του Εφετείου. Η κυβέρνηση και εσείς προσωπικά αποφασίσατε ότι είναι πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που περνά η χώρα, να ιδρυθούν 4 νέα Εφετεία και μέσα σε αυτά το Εφετείο της περιοχής, στο οποίο θα αναφερθώ.
        Κατʼ αρχάς αμφισβητούμε αν αυτή είναι η κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα σήμερα. Εμείς στην αυτοδιοίκηση και στην περιοχή βιώνουμε μια διαρκή κατάσταση συγχωνεύσεων, καταργήσεων, περιορισμών, έλλειψης πόρων, και την ίδια στιγμή το μόνο πράγμα που αποφασίσατε πως θα διευρυνθεί είναι αυτά τα νέα 4 Εφετεία. Παρόλα αυτά, αν εσείς που έχετε την ευθύνη ως κυβέρνηση και ως υπουργός, θεωρείτε ότι αυτή είναι η κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα, δηλαδή η ίδρυση αυτών των τεσσάρων νέων Εφετείων, τότε ορθώς πράξατε. Εκείνο όμως που δεν πράξατε ορθά, είναι ότι δεν μπορεί αυτό το Εφετείο να υπάρξει σε καμιά άλλη πόλη πέραν της πόλης του Μεσολογγίου.
        Κατασκευάστηκε δε και εφευρέθηκε κάτι που θα γραφτεί στην ιστορία. Διαβάσαμε στη γνωμάτευση και στο Προεδρικό Διάταγμα που εστάλη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς υπογραφή, ότι το Εφετείο αυτό, αν δεν κάνω λάθος, θα ονομάζεται Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Από όσο γνωρίζω τέτοια περιφερειακή ενότητα, τέτοια αυτοδιοικητική οντότητα, τέτοια διοικητική ενότητα, τέτοια ενότητα σε επίπεδο δομής δικαστικής εξουσίας δεν υφίσταται. Επομένως εδώ έχουμε να κάνουμε μ' ένα εφεύρημα, μια κατασκευή που μέσω αυτού του εφευρήματος και αυτής της κατασκευής, επιλέγετε να μην πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν υπάρχει κανένα Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, υπάρχει Εφετείο Αγρινίου και θα είναι το μοναδικό Εφετείο στη χώρα το οποίο δεν θα ιδρυθεί σε έδρα νυν περιφερειακής ενότητας, όπως είναι το Μεσολόγγι, δεν θα ιδρυθεί σε πρωτεύουσα νομού και θα ιδρυθεί σ' έναν άλλο τόπο.
        Και θα με συγχωρήσετε, αλλά δεν είναι η μοναδική απόφαση. Αναφέρθηκα πριν στο νοσοκομείο. Οι ίδιοι οι κύκλοι του Υπουργείου Υγείας σχολιάζουν ότι το μοναδικό νοσοκομείο στη χώρα, το οποίο  είναι νομαρχιακό, αλλά εδρεύει σε μη πρωτεύουσα νομού βρίσκεται πάλι στην Αιτωλοακαρνανία και πάλι στο Αγρίνιο. Έχουμε πολλά «τυχαία» περιστατικά τα οποία διογκώνουν τη δυσαρέσκειά μας, και αν θέλετε σ' ένα βαθμό δικαιολογημένα, την καχυποψία μας.      Εφευρίσκεται λοιπόν αυτό το κατασκεύασμα και δημιουργείται ένα Εφετείο με έδρα το Αγρίνιο. Ξεχνιέται ότι εδώ ήταν η κοιτίδα του πολιτισμού. Ξεχνιέται ότι το Εφετείο πρέπει και επιβάλλεται να υπάρχει εκεί που πραγματικά υπάρχει μια πλούσια πολιτιστική, ιστορική, διαδρομή και εξέλιξη. Και κάτι τέτοιο υπάρχει μόνο εδώ. Εάν πραγματικά υπάρχει η κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα να υπάρξει νέο Εφετείο στην περιοχή, τότε εμείς δεν διεκδικούμε το Εφετείο αυτό να μην γίνει κάπου αλλού. Διεκδικούμε να γίνει μόνο εδώ.
Το βασικό μας αίτημα, η ορθολογική μας σκέψη, όλα τα κριτήρια, τα οποία προανέφερα, οδηγούν σε αυτό. Δυστυχώς αυτό δεν εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Γιʼ αυτό και έκανα στην αρχή της τοποθέτησής μου μια εισαγωγή περί του αυτονόητου. Είμαι δήμαρχος σε αυτή την πόλη τρεις μήνες και νιώθω ότι τουλάχιστον στο συγκεκριμένο ζήτημα οι αρχές της κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης που πιστεύει, στη διαβούλευση και τη διαφάνεια, στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχουν ισχύ. Από την 8η Φεβρουαρίου που υπάρχει η σχετική γνωμάτευση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέχρι και τότε που στάλθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το σχετικό διάταγμα, εμείς δεν είχαμε τη στοιχειώδη ενημέρωση, δεν μιλάω για διαβούλευση, μιλώ για απλή ενημέρωση για το τι μέλει γενέσθαι.
        Εγώ κύριε υπουργέ δεν γνωρίζω τι ενημέρωση και συνεργασία είχατε με το δικηγορικό σύλλογο. Εγώ δεν εκφράζω το δικηγορικό σύλλογο, εγώ εκφράζω την ομόφωνη απόφαση των φορέων, την οποία και θα σας επιδώσω. Σε αυτή την ομόφωνη απόφαση των φορέων και του δήμου πληροφορηθήκαμε, όσα πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ. Αυτό τουλάχιστον για μένα που σήμερα είμαι στη θέση του δήμαρχου, όλη αυτή η εξέλιξη και αυτή η κατάληξη είναι προσβλητική.
        Θα σας επιδώσω το ψήφισμα του Δημοτικού μας Συμβούλιου. Θα σας επιδώσω και κάτι ακόμα, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει όλη η χώρα να θεωρεί σημαντικό, μια ακόμη απόφαση, την απόφαση της αυτοθέλητης θυσίας των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Ένα κείμενο πολιτικό ντοκουμέντο που σηματοδοτεί την νεώτερη ιστορική εξέλιξη της χώρας και του έθνους και ακριβώς σε αυτή την αυτοθέλητη θυσία εμείς επιδιώκουμε και επιθυμούμε το σεβασμό και την ανταπόκριση στο αυτονόητο.
        Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
        Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω μια συζήτηση η οποία γίνεται προ τετελεσμένων γεγονότων.