ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

20 Νοε 2010

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»


Πιο συγκεκριμένα : Στο άρθρο 1 του παρόντος νομοσχεδίου καθορίζονται οι υπηρεσίες, οι φορείς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που
καταργούνται.
Ειδικότερα :
1.Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, καταργείται και θα λειτουργεί στο εξής ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου σε επίπεδο τμήματος, χωρίς δηλαδή να εγκαταλείπεται ο σκοπός της διατήρησης και αξιοποίησης των ιστορικής αξίας περιουσιακών στοιχείων του Εθνικού Τυπογραφείου. Η κατάργηση του Μουσείου με την παράλληλη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων (από τις αμοιβές 5μελούς ΔΣ, από τη μη κάλυψη των προβλεπόμενων 27 θέσεων προσωπικού και από τη μη εξαγορά εξοπλισμού) 550.000 € περίπου.
2.Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, καταργείται και οι σκοποί του θα εκπληρώνονται με πολύ λιγότερο κόστος από τις υπηρεσίες του Υπουργείου στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητές του. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί σε αυτό με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες έχουν τα τυπικά προσόντα, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
3.Το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, καταργούνται. Ο σκοπός και των δυο ταμείων κρίθηκε ότι θα υπηρετηθεί αποτελεσματικότερα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το σύνολο των εισφορών και τα ταμειακά υπόλοιπά τους περιέρχονται και αυτά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης η περιουσία των ταμείων περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο και θα την διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
4.Καταργείται η Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών, η οποία ιδρύθηκε το 1982 πλην όμως δεν λειτούργησε ποτέ.
5.Καταργείται η Ιόνιος Ακαδημία, η οποία δεν λειτουργεί από το 1996, ενώ ο σκοπός της καλύπτεται όλα αυτά τα χρόνια από άλλους φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.
6.Καταργείται η Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, η οποία δεν χρηματοδοτήθηκε ποτέ.
7.Καταργείται το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας, το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
8.Καταργείται το Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, του οποίου οι αρμοδιότητες επίσης μεταφέρονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9.Το Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος, καταργείται. Δεν λειτούργησε ποτέ και στο εξής οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας λόγω συνάφειας του αντικειμένου.
10.Καταργείται το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας, το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
11.Καταργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες, και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 12.Καταργούνται τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία αποτελούνται από 51 υπηρεσιακές μονάδες. Οι αρμοδιότητές τους είχαν έναν αρκετά αόριστο χαρακτήρα με αποτέλεσμα τα κέντρα αυτά να μην εκπληρώνουν την αποστολή τους. Το μόνιμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στον ίδιο νομό ή σε όμορους νομούς. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις η μεταφορά γίνεται με τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων. Οι εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης με βάση τον ΑΣΕΠ
ολοκληρώνονται κανονικά και οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από την κατάργηση των Τοπικών Κέντρων προβλέπεται ότι θα προκύψει εξοικονόμηση από τα μισθώματα ακινήτων 500.000 € περίπου. Οι αρμοδιότητες των τοπικών κέντρων που καταργούνται θα ασκούνται στο εξής από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και από τις υπηρεσίες του που έχουν ενταχθεί στις κρατικές περιφέρεις. Επίσης σε επίπεδο Δήμων οι αρμοδιότητες των τοπικών κέντρων θα ασκούνται και από τα γραφεία αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπει ο νόμος του Καλλικράτη.
13.Καταργείται η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος, οι αρμοδιότητες της οποίας μεταφέρονται στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος, φορέα με συναφές αντικείμενο. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14.Καταργείται το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο δεν κρίθηκε απαραίτητο ποτέ να λειτουργήσει. Να σημειωθεί ότι από την δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών των ΔΣ και του προσωπικού με θητεία των νομικών προσώπων που καταργούνται, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο Άρθρο 2 ορίζεται ποιες ανώνυμες εταιρίες του Δημοσίου λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών.
Συγκεκριμένα :
1.Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ ΑΕ) λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Η εν λόγω εταιρία δεν έχει αναλάβει κανένα κατασκευαστικό ή άλλο έργο από το 2004 και έχει χρέη που ανέρχονται στα 9.000.000 € περίπου. Υπολογίζεται ότι από την κατάργησή της θα εξοικονομηθούν 76.000 € από αμοιβές ΔΣ και 185.000 € από μισθούς υπαλλήλων.
2.Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Ο φορέας αυτός ήδη από το 2006 έχει σταματήσει κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Από την κατάργησή του θα εξοικονομηθούν περί τα 690.000 €.
3.Η Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης ΑΕ με τον διακριτικό τίτλο ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση.
4.Η Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιππος» καταργείται επειδή στα χρόνια που μεσολάβησαν από την πρόβλεψή της με το πδ 189/1996 , δεν κρίθηκε απαραίτητο να λειτουργήσει.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις πιο πάνω εταιρίες που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση μπορούν με αίτησή τους να μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους υπηρετούντες στην ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ ή στον φορέα διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου για τους υπηρετούντες στην ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ ή σε άλλο φορέα αρμοδιότητας των Υπουργείων τα οποία ασκούν εποπτεία στις υπό εκκαθάριση εταιρίες.
Στο άρθρο 3 ορίζεται ποια νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται. Συγκεκριμένα :
1.Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης συγχωνεύεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης λόγω συνάφειας του αντικειμένου. Από αυτή την συγχώνευση θα εξοικονομηθούν 360.000 € περίπου. Το μόνιμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του ΙΚΠΑ μεταφέρεται αυτοδικαίως στο με την ίδια σχέση εργασίας στο ΕΚΚΑ.
2.Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών επειδή διαπιστώθηκε επικάλυψη των αρμοδιοτήτων της με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης συγχωνεύεται με αυτό. Το μόνιμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του ΣΕΥΥΟ μεταφέρεται αυτοδικαίως στο με την ίδια σχέση εργασίας στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Χρηματοδοτήσεις υπέρ της ΣΕΥΥΟ διατίθενται για την επιμόρφωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών των ΔΣ και του προσωπικού με θητεία των νομικών προσώπων που καταργούνται, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Με το άρθρο 4 ρυθμίζεται η περίπτωση του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο καταργείται και συγχωνεύεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο θα εκπληρώνει στο εξής τους σκοπούς του Μουσείου. Η Διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου καταργείται και λήγει η θητεία των μελών της, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Μουσείου μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Φεστιβάλ.
Στο άρθρο 5 ορίζεται ποιες ανώνυμες εταιρίες του Δημοσίου συγχωνεύονται.
1.Οι εταιρίες «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοίας» ΕΛΚΑ, «Ελληνικό Κέντρο Αργιλομάζης» ΕΛΚΕΑ, «ΚΕΚ ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ» και «Κέντρο Ελληνικής Γούνας» συγχωνεύονται μέσω απορρόφησης από το «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού ΑΕ». Η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως των εταιρών αυτών γίνεται για λόγους εξοικονόμησης πόρων και εκτιμάται ότι θα προκύψουν οφέλη από το γεγονός ότι οι εταιρίες αυτές τίθενται υπό ενιαία διοίκηση και έλεγχο. Η εξοικονόμηση από λειτουργικές δαπάνες υπολογίζεται συνολικά σε 350.000 €, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
2.Η Εταιρία Διανομής Αερίου ΕΔΑ ΑΕ και η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη. Από τη συγχώνευση αναμένεται να προκύψουν οφέλη συνέργιας και εξοικονόμηση πόρων από τον περιορισμών των λειτουργικών δαπανών 85.000 € σύμφωνα με εκτίμηση της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εταιριών που συγχωνεύονται με απορρόφηση μεταφέρεται αυτοδικαίως στην απορροφούσα εταιρία διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.
Από την περάτωση της συγχώνευσης η απορροφούσα ανώνυμη εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Η απορροφούμενη εταιρία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών.
Στο άρθρο 6 ρυθμίζονται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό λύση και εκκαθάριση φορέων.
Οι προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κενές, καταργούνται αυτοδικαίως όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παύουν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του προσωπικού που υπηρετεί σε όλους τους παραπάνω φορείς.
Οι μηνιαίες αποδοχές θα είναι ανάλογες με τα τυπικά προσόντα, το συνολικά χρόνο υπηρεσίας και τις αποδοχές της υπηρεσίας αποδοχής. Το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλισή του στους φορείς που υπάγονταν πριν από τη μεταφορά ή μετάταξή του. Και τέλος οι υφιστάμενες μισθώσεις όλων των παραπάνω φορέων λύονται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου.
Με το άρθρο 7 καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ (ΟΠΕΠ ΑΕ), τη διοίκηση του οργανισμού αυτού ασκεί στο εξής το ΔΣ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και απαλλοτριώσεων «ΤΑΠ». Από την κατάργηση αυτή υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν από αμοιβές ΔΣ 550.000 € περίπου.
Τέλος ορίζεται (άρθρο 8) ρητά ότι καταργείται κάθε ειδική και γενική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα ή διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου Και ότι η ισχύς του παρόντος νόμου (άρθρο 9) άρχεται από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβέρνησης εκτός αν από τις επιμέρους διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

Το νομοσχέδιο αυτό αφορά την πρώτη φάση συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων και οργανισμών που δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξής. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία συμβάλει στην συνολική αναμόρφωση και αναδιάταξη του κράτους, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πραγματικά επιτελικό και λειτουργικό κράτος.
Ένα κράτος που το έχει ανάγκη ο τόπος, η ελληνική κοινωνία και, βεβαίως, η ελληνική οικονομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: